గ్రామానికి వచ్చే నిధులవివరాలు :-

1.కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి 14 వ ఆర్థిక సంఘము ద్వారా మన గ్రామానికి సుమారుగా సంవత్సరానికి 9 లక్షలు వస్తాయి.

★ ఈ నిధులకి MP&MLA అనుమతి అవసరం లేదు నేరుగా సంబందించిన గ్రామపంచాయతీ ఖాతాలో జమ చేయబడతాయి.

2.కంకర మిల్లు(క్వారీ) ద్వారా గానీ, మరే ఇతర పరిశ్రమలు ఉన్న వాటి నుండి కూడా కొన్ని నిధులు వస్తాయి.

3.మన గ్రామ ప్రజలు కట్టిన వివిధ పన్నులు,ఇతర ఆదాయాలు గ్రామ పంచాయితీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి.

★ ఈ నిధులు అన్నీ గ్రామానికి, గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది.

  1. MP & MLA కోటా నుండి కొన్ని నిధులు వస్తాయి.
    ★ వీటి ద్వారా గ్రామంలో వివిధ CC,మట్టి రోడ్లు,గ్రంధాలయం, గ్రామపంచాయతీ,BC,SC కమిటిహాల్లు నిర్మాణం చేస్తారు.
  2. తెలంగాణ పంచాయతీ చట్టం కొత్తగా ప్రతి గ్రామానికి 5 లక్షలు ఇస్తాము అని చెపుతుంది.

6.పైవన్ని నిధులతో మన గ్రామాన్ని ఏవిదంగా అభివృద్ధి చేసుకొవొచ్ఛో ఆలోచించండి?

★ సమాచారం హక్కు చట్టం ద్వారా గ్రామానికి వచ్చిన నిధులు ఎన్ని? వచ్చే నిధులు ఎన్ని ఖర్చు పెడుతున్నారో తెలుసుకోవాలి అంటే MPDO , MRO దగ్గర దరఖాస్తు పెడితే గ్రామానికి వచ్చిన నిధులు సంబందించి సమాచారం అంతా 7 రోజులలో ప్రింటు పేపర్లు ద్వారా ఇస్తారు.

★ కేవలం 500 , 1000 రూపాయలకి, ఒకరోజు మందుకి ఆశపడి మన 5 సంవత్సరాల భవిష్యత్తుని తాకట్టు పెట్టకండి.

★ మన గ్రామ నిధులు ప్రతి రూపాయి మన గ్రామానికి ఖర్చు కావాలంటే వివేకంతో, కులాలకు,మతాలకు అతీతంగా విజ్ఞతతో , అలోచించి వోటు వేయండి.